Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Medlemsfordeler

03.05.14 - Skrevet av:

SAFE medlemsfordeler

Hva får du igjen for medlemskapet?

  • Du blir en del av SAFE, energiansattesegen organisasjon.
  • Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
  • Du får nødvendig juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold
  • Du fårAdvokatforsikring for privatrettslige forhold.
  • Du får frivillig forsikringstilbud gjennom forsikringsselskapet Gjensidige.
  • SAFE Utdanningsfond
  • SAFE Grunnforsikring - erstatning til etterlatte inkludert i medlemskapet. Les mer
  • SAFE avholder jevnlig ulike typer kurs og konferanser.
  • Medlemsbladet SAFE magasinet sendes automatisk til din hjemmeadresse.
  • SAFE har YS som sin hovedorganisasjon, der har vi også våre medlemsfordeler.

Grasrotorganisasjon
Du blir en del av energiansattes egen organisasjon hvor medlemmene utvikler og leder organisasjonen.
SAFE betegner seg som en "grasrotorganisasjon". Selv om forbundsstyre og arbeidsutvalg står for den daglige driften, er det medlemmene som i siste instans kan avgjøre kursen gjennom uravstemning. Medlemmene er dermed organisasjonens øverste myndighet. Nest øverst står kongressen som velger organisasjonens ledelse, peker ut prioriterte arbeidsområder og foretar nødvendige endringer av SAFE sine lover og målsettinger.

Kunnskap = styrke
Ute på arbeidsplassene har klubber og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser. Disse deltar i møter, kurser og seminarer etter behov. Vårt mål er at alle SAFE sine tillitsvalgte skal være godt skolerte og holdes faglig oppdaterte, slik at de kan imøtegå hverdagens utfordringer. Vi ønsker også at medlemmene deltar på kurs og seminarer. En organisasjon med faglig oppdaterte og kunnskapsrike medlemmer er en sterk organisasjon.

Innflytelse som medlem
Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
SAFE oppfordrer klubbene, tillitsvalgte og medlemmene til å holde møter lokalt, slik at lønn og saker som har tariffmessig betydning kan diskuteres, fremmes som forslag og derigjennom bidra til forbedring av tariffavtalen. Det holdes felles tariffkonferanse hvor alle klubber/foreninger er representert. I tillegg til den tariffmessige biten, blir organisasjonen bedre kjent med hverandre og får en god innsikt i de tariffmessige problemstillinger hvert enkelt tariffområde måtte ha. Det styrker samholdet i organisasjonen.

Juridisk bistand
Etter anbefaling fra din klubb tilbyr SAFE advokatbistand i saker knyttet til ansettelsesforhold med videre. Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand. Ved behov vil SAFE sine advokater bistå i saken, selvsagt vederlagsfritt.

Advokatforsikring
SAFE har fremforhandlet et meget godt tilbud på Advokatforsikring til medlemmene. Vår Advokatforsikring har markedsledende vilkår og er på flere områder bedre enn hva andre tilbyr. Les mer om Advokatforsikringen HER

Du får et godt forsikringstilbud i SAFE
SAFE vil presisere at så godt som alle forsikringer MÅ inngås av den enkelte med Gjensidige, hvis medlemmet ønsker å benytte seg av disse tilbud. Det er tilbud som vi mener er svært gode og vil bli tilpasset den enkeltes livssituasjon. Vi har alltid ment at frivillige ordninger er til medlemmets beste, og at dette må være en sak mellom den enkelte og de profesjonelle forsikringsselskap.

Som medlem av SAFE har du tilgang til bank- og forsikringsavtalen og de tilbud som er forhandlet frem mellom YS og Gjensidige. Les mer på om medlemsfordelene hos Gjensidige og YS Medlemskort - egen konto for YS-medlemmer.

Forsikringsselskapet Gjensidige har også kampanjer og tilbud på skadeforebyggende utstyr for hjemmet, les sikkerhetsbutikken.

Det er kun Advokatforsikring og SAFE Grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Grunnforsikringen en obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, betalende medlemmer mellom 18 og 67 år, samt lærlinger. Medlemmets ektefelle/samboer mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G. Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle for deg og dine etterlatte.

Forsikringsbevis med vilkår finner du HER

Kontaktperson Anja Fjelde anja@safe.no 51843900

Regler for medlemskap:

Aktivt medlemskap:
Aktivt medlemskap gjelder fra du melder deg inn til den dag du melder deg ut. For å være aktiv medlem må du betale kontingenten hver måned, hvis ikke annen melding er gitt til SAFE. Dersom du er deltidsansatt og betaler redusert (1/2) kontingent til forening/klubb, betaler du tilsvarende redusert kontingent til SAFE. Forhold som nevnt i § 14.6 kan også innvilges redusert kontingent. Kontingent til SAFE fastsettes av kongressen/landsmøte.

Ny arbeidsgiver? Husk å oppdater din profil i medlemssystemet:
Hvis du skifter arbeidsgiver husk på å gi SAFE og klubben din melding om at medlemskapet skal overføres, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med opprettholdelse av ditt medlemskap.

Fritak for kontingent
Etter §14.5 kan du for kontingent dersom dokumentasjon foreligger ved følgende
forhold: a) abeidsløshet, b) verneplikt, c) skole/kurs, utdanningstid uten lønn,
d) permittering uten lønn, e) lærlingkontrakt *

* Fra og med 1. januar 2013 er lærlinger obligatorisk med i Advokatforsikringsordningen til en kostnad på kr 50,- pr. måned.

Passivt medlemskap:
I henhold til SAFE sine vedtekter, § 14.6 kan du søke midlertidig om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger ved følgende forhold:
a) pensjonering, b) uførhet c) attføring/rehabilitering d) støttemedlemskap. Du betaler da kr. 300,- pr. år i kontingent. Blir du sykemeldt skal trygdekontoret sørge for at trekket blir vedlikeholdt. Det er arbeidsgiver som skal gi beskjed om dette til trygdekontoret ved oversendelse av inntekts- og skatteopplysninger.

Den enkelte bør påminne sin arbeidsgiver om å melde fra om dette.

Kontakt oss gjerne: Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no, 51843930 eller Anja Fjelde anja@safe.no 51843900

SAFE Utdanningsfond

SAFE Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som er berettiget til å søke i henhold til vedtatte retningslinjer.
Fondet yter støtte både til helårsstudium og utdanning av kortere varighet.

Regler og søknadsskjema for utdanningsfondet

Kontaktperson: Anita Fløisvik anita@safe.no 51843906